Arhiva za deponovanje predatih doktorskih disertacija radi provere originalnosti, ustanovljena na osnovu Pravilnika o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija koje se brane na Univerzitetu u Beogradu (Predlog Pravilnika sa sednice Senata).

Pristup ValTez-u je omogućen samo sa korisničkim kredencijalima koji su dodeljeni pojedinačnim fakultetima (koriste se isti kao i za deponovanje na UviDok). Jedino što je svima dostupno na ValTez-u je spisak fakulteta po grupacijama. Popisu proveravanih disertacija, kao i rezultatima provere imaju pristup samo ovlašćene osobe na fakultetima, i to samo disertacijama sa svog fakulteta. Na svakom fakultetu su ovlašćene dve osobe za deponovanje disertacija.

Provera originalnosti doktorskih disertacija obavlja se korišćenjem softvera Ithenticate (proizvod kompanije Turnitin) koji je pretplaćen sredstvima Erasmus+ projekta Re@WBC.

Kratak opis procedure (sa učesnicima):

Detaljan opis inicijalne procedure dat je u prezentaciji koju možete preuzeti ovde.

Korak 1
Procedura provere počinje nakon što je kandidat predao završenu disertaciju, a komisija za pisanje izveštaja još nije počela sa radom (na nekim faklutetima se ovo naziva Fazom 3).

Unos disertacije na portal ValTez sa 5 osnovnih elemenata (autor, naslov, mentor, e-mail mentora, PDF disertacije) obavlja ista osoba na fakultetu koja je zadužena i za postavljanje disertacija na UviDok (uvid javnosti).

Korak 2
Provera originalnosti kroz sistem Ithenticate i dobijanje izveštaja o stepenu preklapanja se obavlja u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“. Odgovorna osoba Dragana Stolić (stolic@unilib.rs)

Nakon dobijanja izveštaja mentor e-mailom dobija:

  • obaveštenje o završenoj proveri
  • link do izveštaja
  • fakultetsku šifre i lozinke za pristup rezultatima
  • rok do kada će rezultati biti dostupni (30 dana)

Korak 3
Mentor daje svoju ocenu dobijenih rezultata koju prilaže u pisanom obliku (nadležnoj službi na fakultetu) i ova ocena se priključuje ostaloj dokumentaciji na osnovu koje disertacija ide u dalju proceduru.

PREDUSLOV:
Potrebno je da fakultet dobije svoje korisničko ime i lozinku za pristup softveru Ithenticate. Ovaj nalog će omogućiti pristup samo disertacijama koje su u proceduri na tom fakultetu. Korisničko ime je neki opšti e-mail sa fakulteta koji je u upotrebi (npr. „doktorske”, “info“ i sl.). Prilikom otvaranja naloga neophodna je komunikacija sa odgovornom osobom iz Univerzitetske biblioteke radi dostavljanja promenjene šifre. Postupak se sprovodi samo jednom i mentori će koristiti ove kredencijale prilikom pristupanja softverskom izveštaju.

Za mentore (preuzeto od iThenticat-a):

Za mentore (na srpskom):

Video uputstva za:

Pitanja i komentare očekujemo na: Zapažanja
ili na mejl: stolic@unilib.rs