Arhiva za deponovanje predatih doktorskih disertacija radi provere originalnosti, ustanovljena na osnovu Pravilnika o postupku provere originalnosti doktorskih disertaciija koje se brane na Univerzitetu u Beogradu (Predlog Pravilnika sa sednice Senata).

Pristup ValTez-u je omogućen samo sa korisničkim kredencijalima koji su dodeljeni pojedinačnim fakultetima.